Gmina Grębków liczy 28 sołectw i 29 miejscowości. Zajmuje obszar około 131 km2, który zamieszkuje 4525 mieszkańców. Siedziba władz Gminy znajduje się w miejscowości Grębków przy ul. Wspólnej 5. 

Gmina Grębków jest typowo wiejską gminą, w której podstawową funkcją działalności mieszkańców jest rolnictwo. Grunty orne na terenie gminy stanowią około 60 %, użytki zielone około 14 %, lasy i grunty leśne około 16 %, a pozostałe grunty tj. wody powierzchniowe, tereny do zainwestowania itp. około 10%. 

Na terenie gminy występuje niski poziom upraw sadowniczych, które zajmują łącznie około 0,4 % w ogólnej strukturze zasiewów. 

Gmina Grębków jest położona we wschodniej części województwa mazowieckiego. Graniczy z gminami: Liw, Wierzbno, Kałuszyn, Kotuń i Mokobody. Przez obszar gminy przepływają rzeki:  Liwiec i Kostrzyń. 

Z Warszawą, obecnym miastem wojewódzkim, gmina ma dobre, odległe o około 66 km połączenie drogowe. Podobnie gmina jest skomunikowana z innymi ośrodkami o znaczeniu ponadlokalnym, jakimi są przede wszystkim dla Grębkowa – miasto Węgrów, odległe o około 17km, oraz mniejszy Kałuszyn – około 10 km, jak również Mińsk Mazowiecki – około 22 km. Dogodne, drogowe połączenie komunikacyjne z tymi ośrodkami ma zwłaszcza centralna część gminy. 

Gmina Grębków w obecnych granicach została utworzona w 1973 r. Powstała ona z połączenia byłych gromadzkich rad – Grębków i Kopcie oraz kilku wiosek z Gromadzkich Rad Narodowych – Wyszków Węgrowski i Bojmie.

Ogólne cechy sieci osadniczej to znaczna liczba miejscowości liczących 150 – 200 mieszkańców. Jedynie trzy miejscowości liczą ponad 300 mieszkańców. Naturalny ośrodek rozwoju gminy stanowią miejscowości Grębków i Kopcie. 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski – obszar gminy Grębków leży w obrębie Wysoczyzny Siedleckiej. W przeważającej części jest to teren równinny, z niewielkimi lokalnymi wzniesieniami o różnych wysokościach względnych ( od 5 do 30 metrów ). 

Układ ten, wraz z formami związanymi z działalnością rzek wyznacza przyrodnicze warunki i kształtuje krajobraz przeważającej części obszaru gminy. Szczególne walory krajobrazowe przedstawia wschodnia i południowo – zachodnia część gminy, na których znajdują się doliny rzeki Kostrzyń z korzystnymi warunkami dla rekreacji i turystyki.

Pod względem budowy geologicznej przeważający obszar gminy ma korzystne warunki dla budownictwa. 

Większość obszaru gminy z wyłączeniem dolin, charakteryzuje się dobrymi glebami, chronionymi przed zmianami użytkowania rolniczego. Lokalnie występują obszary gleb o dość wysokiej zawartości próchnicy stwarzające korzystne warunki dla uprawy roślin o płytkim systemie korzeniowym. Niewielkie są obszary gorszych gleb (klasy V i VI). 

Siedliska podmokłe i bagienne występujące w niewielkich ilościach oznaczają się dużymi walorami widokowymi, ale są trudno dostępne z uwagi na podmokłe podłoże.  

  Na obszarze gminy występują jedynie surowce okruchowe: piaski i żwiry, eksploatowane na potrzeby lokalne. Na istniejących wyrobiskach występują znaczne pokłady piasków wydmowych i żwirów charakteryzujących się dużą zmiennością pod względem uziarnienia i stopnia zanieczyszczenia. 

Konsekwencją wysokich walorów ekologicznych i krajobrazowych niektórych kompleksów leśnych położonych w północno – wschodniej części gminy, jest włączenie ich do programu ochrony przyrody. W sumie 2,5% ogólnej powierzchni gminy zostało włączonych do utworzonego w 1986 r. Siedlecko – Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Szczególne walory tego rejonu gminy spowodowały ponadto utworzenie w dolinie rzeki Liwiec, po obu jej stronach – rezerwatu „Dolina Liwiec” na powierzchni 1800 ha, z czego około 25% znajduje się na obszarze gminy Grębków.