II Sesja Rady Gminy Grębków

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2024 r. poz. 609 / z  w  o  ł  u  j ę  II  Sesję  Rady  Gminy  Grębków  w  dniu 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 1100 w Urzędzie  Gminy Grębków,  ul. Wspólna 5, sala konferencyjna,  z następującym porządkiem obrad:     

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
 8. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 9. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 10. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej  i  Promocji Gminy
 11. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Społecznej
 12. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej 

 i Urbanistyki

 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2024-2033
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 •  w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2024”
 •  w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
 • Przyjęcie protokołu I  Sesji Rady Gminy.
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Zamknięcie obrad.

                                                                         Przewodniczący

                                                                        Rady Gminy

                                                                   (-)

Ireneusz Kowalski