UWAGA

UWAGA

KONTROLE NIERUCHOMOŚCI

WYPOSAŻONYCH  W ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE  lub PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

          W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.,) w zakresie m.in. ewidencji zbiorników bezodpływowych i kontroli umów z firmą asenizacyjną odbierającą nieczystości ciekłe ze zbiornika bezodpływowego (szamba) i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków, Urząd Gminy w Grębkowie informuje, że  w najbliższym czasie będą przeprowadzane kontrole na nieruchomościach.

Istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli w Urzędzie – w tym celu należy osobiście zgłosić się do Urzędu Gminy w Grębkowie pok. nr 3 z  wymaganymi dokumenty tj. 

  • zawartą umową z przedsiębiorcą świadczącym usługi odbioru nieczystości ciekłych oraz
  • dowodem uiszczenia opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości, którzy nie przedłożą stosownych dokumentów zostaną poddani kontroli z Urzędu, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

   Wójt Gminy Grębków

                  Bogdan Doliński